SVETOVANJEI.
S področja delovnega prava:

 • Nasveti, pomoč pri sestavi tožbe in drugih vlog, svetovanje ob podpisu pogodb o zaposlitvi,mnenja ob podanih rednih in izrednih odpovedi pogodb o zaposlitvi ter ob kršitvah vseh pravic izvirajočih iz delovnega razmerja / regres, plačilo nadur in dodatkov, letni dopust , poskusno delo, delo za določen čas, pripravništvo, itd.
 • Ob pripravi individualnih pogodb o zaposlitvi v smislu veljavnih kriterijev.
 • Ob pripravi splošnih aktov družb (podjetniške pogodbe, pravilniki, poslovniki).
 • V postopkih pri zaslišanjih v družbah, na obravnavah pred sodišči in drugih subjektih.

II.
Na področju socialne varnosti:

 • Pri uveljavljanju vseh pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja.
 • Pri uveljavljanju pravic za primer brezposelnosti.
 • Ob potrebi po sestavi pritožb, tožb in drugih vlog ob uveljavljanju pravic tega področja.
 • V postopkih pred sodišči in drugimi organi z navedenega področja.
 • Pri uveljavljanju pravic iz zdravstvenega zavarovanja (obvezno zavarovanje, dodatno zavarovanje, pravica do zdraviliškega zdravljenja, uveljavljanje pravice do bolniškega staleža, nadomestil za nesreče pri delu in poklicne bolezni).

III.
Na področju družinskega prava:

 • Ob razvezah, pri dodelitvi otrok, izterjave preživnin in določitve stikov med starši in otroci, starimi starši ali drugimi osebami, ki so otroku blizu.
 • Pri sestavi tožb, sporazumnih predlogov in drugih vlog v razveznih in drugih postopkih pred oddelkom za družinsko sodstvo okrožnih sodišč.
 • Pred udeležbo na mediacijah, poravnalnih narokih in glavnih obravnavah na sodišu.
 • Pred in ob razgovorih na pristojnih Centrih za socialno delo, kamor so stranke vabljene.

IV.
Brezplačna pravna pomoč za prvi pravni nasvet na vseh področjih prava na podlagi odločbe službe za brezplačno pravno pomoč pristojnega sodišča:

 • Svetovanje ob vseh kršitvah pravic.
 • Pri dedovanju.
 • Prometnih nesrečah.
 • Svetovanje pri razvezah in ločitvenih postopkih.
 • Pri problemi z delodajalci ali delavci.
 • Zaščite pravic s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja.
 • Zaščite pravic iz zdravstvenega zavarovanja.
 • Zaščite pravic iz zavarovanja v primeru brezposelnosti.
 • Svetovanje pri izterjavi dolgov.

V.
Pri pripravi najrazličnejših pogodb civilnega prava (darilna pogodba, najemna pogodba, kupoprodajna pogodba, oporok, itd.)

VI.
Pri uveljavljanju pravne in moralne zaščite mladoletnih otrok v primerih zanemarjanja, nasilja ali suma spolne zlorabe.

VII.
Pri zaščiti oseb, ki so proti volji pridržane v varovanem oddelku psihiatričnih bolnišnic ali neprostovoljno zdravljene v teh ustanovah.

VIII.
Pri uveljavljanju vseh vrst odškodninskih zahtevkov.

 


Odvetnica specialistka as.Dr. Tjaša Strobelj, Pražakova 20, 1000 Ljubljana, Tel: 01/ 231 24 45, 041/ 744 549, tjasastr34.gmail.com
 
Uvodna stran l O pisarni l Storitve l Uspehi l Svetovanje l Novice l Kontakt